فرش شاهان سرمه ای
فرش شاهان سمه ای ،فرشی است 1000 شانه با تراکم...